کسب لوح تقدیر از المپیاد کشوری کامپیوتر توسط دانش آموز موعود

و این بار هم دانش آموز موعود در المپیاد کشوری موفق به کسب افتخار میشود.

لوح تقدیر

بالا