کسب مدال نقره المپیاد بین المللی توسط یکی از دانش آموزان موعود

موسسه خیریه موعود به خود میبالد که خدمتگذار فرزندانیست که افتخار آفرینند 

 

مدال المپیاد کشوریلوح تقدیر

بالا